De zeven Laudato Si’-doelen

Naast de door de VN vastgestelde Duurzame Ontwikkelings Doelen, de Global Goals, zijn er ook nog de De zeven Laudato Si’-doelen, doelen die zijn af te leiden uit de, door Paus Franciscus uitgebrachte, encycliek Laudato Si’.

1. Antwoord op de schreeuw van de aarde                                                                               
a. meer hernieuwbare energie
b. minder fossiele brandstoffen
c. beschermen en bevorderen biodiversiteit
d. toegang tot schoon drinkwater voor iedereen

2. Antwoord op de schreeuw van de armen
a. verdedigen van het menselijk leven en alle vormen van leven op aarde
b. speciale aandacht voor
– kwetsbare groepen zoals inheemse gemeenschappen
– migranten
– kindslaven en kindsoldaten

3. Ecologische economie
a. duurzame productie
b. fair trade
c. ethisch consumeren
d. ethisch investeren
e. divesteren uit fossiele brandstoffen en andere schadelijke activiteiten
f. investeren in hernieuwbare energiebronnen

4. Een eenvoudige levensstijl
a. soberheid in gebruik van grondstoffen en energie
b. geen eenmalig plastic gebruiken
c. meer plantaardig dieet en verminderen van vleesconsumptie
d. meer gebruik maken van openbaar vervoer
e. vermijden van milieuvervuilend transport

5. Ecologisch onderwijs
a. bijbrengen van ecologisch bewustzijn staat voorop in onderwijs
b. bevorderen van ecologische roeping van jongeren en leerkrachten
c. in actie komen voor een goed milieu

6. Ecologische spiritualiteit
a. de schepping als geschenk van God
b. contact met de natuur in een geest van verwondering, vreugde en dankbaarheid
c. meer aandacht voor milieu en armoede in de liturgie
d. ontwikkelen van ecologische vormen van catechese, gebed en vorming

7. Betrokkenheid van de gemeenschap en participerende actie
a. zorgen voor de schepping op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau
b. belangenbehartiging
c. campagnes door de basis

 

In de bijlage staan de doelen ook nog eens genoemd en deze kunt u downloaden.

De volledige tekst van de encycliek vindt u hier.