Verslag Inspiratie-avond voor MOV-groepen en pastores in Parkstad

Op de inspiratieavond, gehouden op dinsdag 17 mei 2022 in de parochiezaal bij de H. Hart van Jezus-
kerk in Nieuwenhagerheide waren tien mensen aanwezig, waaronder mevr. Elianne van den Heuvel,
directeur van het Missiebureau bisdom Roermond en deken Stef Nevelstein (dekenaat Kerkrade).

Hoewel de organisatoren op een hogere opkomst hadden gehoopt, is het toch een zinvolle avond
geworden.

Na een kort welkomstwoord opende deken Nevelstein de avond met een overdenking, waarbij hij
onder meer verwees naar de noodtoestand in Oost-Afrika en de noodzaak voor ons hier in Parkstad
ook steeds aandacht te hebben voor het leed elders op de wereld.

Nadat iedereen even kort had toegelicht wat er, met name in de afgelopen Vastenactie, in de eigen
parochie ondernomen was en hoe de stand van zaken van het parochiële MOV-werk was, werd
geconcludeerd dat, ondanks het feit dat het bestaande Missionair Overleg Parkstad (MOP) meer dan
twee jaar niet bij elkaar is gekomen, de activiteiten binnen de parochies gewoon zijn door gegaan en
de diverse, aanwezige MOV-groepen voldoende sterk zijn om de missionaire acties in eigen parochie
te dragen.

Is het dan nog zinvol dat Missionair Overleg Parkstad, dat in diverse vormen en met diverse namen al
meer dan 40 jaar bestaat, nog voort te zetten? Natuurlijk kan het MOP een goed platform voor
overleg zijn, we kunnen immers van elkaars successen én mislukkingen leren. Of via studiedagen en
startavonden aan inhoudelijke verdieping werken. Maar is er dan genoeg samenhang en band met
elkaar om bij elkaar te komen, al is dat inmiddels maar twee keer per jaar?

Na enig over-en-weer gepraat, kwam het idee tevoorschijn om vanuit het MOP een eigen project aan
te vragen en daarvoor vanuit zo veel als mogelijk parochies uit de beide dekenaten tijdens de
Vastenactie fondsen voor te werven. De aanwezige parochies hebben in het recente verleden
gewerkt met eigen projecten, al of niet ter goedkeuring ingediend bij het missiesecretariaat van het
bisdom Roermond of bij Vastenactie. En wellicht zou de uit Kerkrade afkomstige pauselijk nuntius
voor Kenia en Zuid-Soedan, aartsbisschop Bert van Megen, dan een goede invalshoek kunnen bieden.
Wel zou zo’n eigen project zo goed als mogelijk moeten aansluiten bij de landelijke thematiek, zodat
er geprofiteerd kan worden van landelijk onderwijsmateriaal en andere zaken zoals
liturgiesuggesties. Misschien zou zo’n project uit Kenia of Zuid-Soedan wel bij Vastenactie
voorgedragen kunnen worden als centraal project in 2024.

Met bovenstaande in het achterhoofd zijn de volgende afspraken gemaakt.
1. Een kleine afvaardiging bestaande uit Peter Gerrickens (MOV parochiefederatie Kerkrade),
Guus Prevoo (voorzitter MOP) en Elianne van den Heuvel (Missiebureau bisdom Roermond)
vraagt, via Peter Gerrickens, een gesprek aan met Mgr. van Megen (die is in juni in Kerkrade)
om te polsen of hij bereid is zijn medewerking te verlenen en of hij in staat is op redelijk
korte termijn een goed project aan te leveren.
2. Deze afvaardiging doet na het gesprek met Mgr. Van Megen zo spoedig als mogelijk via email
verslag daarvan aan de overige MOV-groepen in de dekenaten Kerkrade en Heerlen
3. Die MOV-groepen wordt dan gevraagd om in te stemmen met de aanvraag van een eigen
project. De vertegenwoordigers van de aanwezige MOV-groepen hebben toegezegd het in
ieder geval in hun groep te bespreken.
4. Wanneer de instemming van een aantal (hopelijk zo veel als mogelijk) MOV-groepen binnen
is, wordt er een eigen aanvraag opgesteld die, afhankelijk van het beoogde projectbedrag, bij
het missiesecretariaat bisdom Roermond of bij Vastenactie in Den Haag zal worden
ingediend.
5. Het MOP belegt vervolgens een nieuwe bijeenkomst om de concept aanvraag en het vervolg
van de actie verder te bespreken.
6. De aanvraag wordt voor 1 oktober 2022 ingediend namens de parochies die daarmee
ingestemd hebben.

Parochies, MOV- en missiegroepen die niet aanwezig waren op de Inspiratieavond op 17 mei
2022, maar wel willen overwegen deel te nemen aan bovenstaand gezamenlijk Vastenactieproject
voor 2023 kunnen dat kenbaar maken via een e-mail aan Guus Prevoo, guus.prevoo@home.nl.

Uit het Overleg
o In de vorige editie van deze Nieuwsbrief voor MOV-missie-groepen en pastores in de
Parkstad (dekenaten Heerlen en Kerkrade) is gevraagd of de Nieuwsbrief in een behoefte
voorziet.

Helaas hebben daarop maar twee lezers, weliswaar positief, geantwoord. De beide
respondenten zijn bovendien pastor en ontvangen ook de Nieuwsbrief VPW Limburg met
een grotendeels overeenkomstige inhoud. Dus nogmaals de vraag: kun je aangeven of deze
Nieuwsbrief in een behoefte voorziet en of het de moeite loont die te blijven maken en
versturen? Antwoorden graag naar guus.prevoo@home.nl.